Algemene voorwaarden

Geldigheid

Wij verkopen uitsluitend volgens deze verkoops- en factuurvoorwaarden, dewelke de klant accepteert met zijn bestelling. Deze verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten vanwege LOMMERS MEUBELEN. Afwijkende voorwaarden zijn enkel geldig, als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. Geen enkele bepaling welke is vermeld op bestelbonnen of correspondentie afkomstig van de koper zullen hem dientengevolge ontheffing verlenen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk in offertes en/of bevestigingen vermeld wordt.

Contractafsluiting

Onze aanbiedingen gelden zijn steeds vrijblijvend. Uw bestelling wordt bindend door onze orderbevestiging. Wij behouden ons het recht voor om kleuren of producten te wijzigen op grond van technische of kwalitatieve verbeteringen, alsook vergissingen door eventuele drukfouten. MEUBELEN LOMMERS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper. Als er voortekenen zijn van vermogensvermindering uwerzijds, zijn wij gerechtigd de levering achter te houden totdat de volledige betaling van de verkopen gebeurd is of om ons terug te trekken uit het contract zonder dat hiervoor enige schadevergoeding ten onze laste gevorderd kan worden.

Prijzen

Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen . Kortingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de prijzen betrekking op de respectievelijke producten volgens beschrijving, echter niet op de afgebeelde toebehoren, decoraties en montage. De prijzen zijn geldig voor de aangegeven tijdspanne.

Facturatie

De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schade van 10% en een conventionele rente van 1% per begonnen maand, onverminderd bijkomende gerechts- en uitvoeringskosten. Hiervoor is er geen verdere aanmaning nodig. Bij niet-betaling bij levering vervallen alle kortingen.

Eigendomsrecht

De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Tot de betaling van de gezamenlijke openstaande facturen – ook toekomstige – blijven de goederen van de gezamenlijke leve¬ringen onze eigendom. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met vermeld eigendomsvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. MEUBELEN LOMMERS behoudt zich het recht voor de goederen op te eisen welke haar dienen te worden gerestitueerd door eenvoudig aangetekend schrijven. Het risico daarentegen gaat echter over op de koper bij levering.

Levering

Er wordt pas geleverd nà integrale betaling van de factuur. Wij leveren al onze goederen franco huis gelijkvloers in België en Nederland. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden MEUBELEN LOMMERS niet. Overschrijding hiervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot annulering van de order, noch geeft zij recht op enigerlei schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Epidemieën, oorlog, staking, werkonderbrekingen, machine-uitval, brand, overstromingen, transportonderbrekingen, enz. in het algemeen elke gebeurtenis welke de leveringstermijn of de fabricage van de producten vertraagd, worden als overmacht beschouwd. In dergelijke om¬standigheden behoudt MEUBELEN LOMMERS zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Alleszins worden alsdan de leveringstermijnen van rechtswege dienovereenkomstig verlengd.

Annulatie en terugname

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,– € en dit onder voorbehoud van mogelijkheid een hogere geleden schade te eisen.
De door MEUBELEN LOMMERS verkochte goederen worden na levering niet meer teruggenomen noch geruild, behalve mits schriftelijke toestemming van de firma MEUBELEN LOMMERS.

Klachten

Klachten dienen binnen de 8 dagen te worden meegedeeld per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de goederen onvoorwaardelijk aanvaard worden.

Garantie

Naast de wettelijke waarborg overeenkomstig art. 1641 e.v. van het burgerlijk wetboek geldt op al onze producten de fabrieksgarantie. Beschadigingen of storingen die zich voordoen door foutieve bediening, gebruik van geweld of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Uitgesloten zijn aanspraken, op grond van door onze producten ontstane beschadigingen op de vloerbekleding.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Lommel-Neerpelt en Hasselt bevoegd, met dien verstande dat MEUBELEN LOMMERS zich het recht voorbehoudt om een betwisting voor te leggen aan de rechtbank van de zetel of woonplaats van de klant.

Wij maken gebruik van functionele en statistische cookies om de website goed te laten werken. Zij brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Klik hier om meer te lezen over ons privacy- en cookiebeleid of klik hier om enkel de functionele cookies te aanvaarden.